Hällristning U975, L1941:4542 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnarr. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravfält, 80x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 25 fornlämningar.Dessa utgöras av ca 14 runda och ca 10 rektangulärastensättningar De runda stensättningarna är 4 -7 m diam,0.1-0.2 m h. Övertorvade. Flertalet har kantkedja av 0.3-0.4 m hoch 0.5-1 m l stenar. De rektangulära stensättningarna 5x3 m-7x4 m (Ö-V) och 0.1-0.2 m h. Övertorvade. Flertalet har delvisotydlig kantkedja av 0.4-1.1 m l och 0.2-0.4 m h. En belägen igrav fältets NÖ del, är en rest hörnsten 0.75 m h. Övertorvad.3)Runristning 1.1 x 0.9 m stort och 0.8 m h med en plan ristadsida åt SSV. Runhöjden är 7 cm. Spår av uppmålning. MoränkullensV del är avröjd och odlad för länge sedan, en del stenar somglest beväxt med tallar. Ca efter stensättningar.Gravfältet ärglest beväxt med tallar. Ca framkom vid utredning skärvsten,brända lera, lerklining, förhistorisk keramik, 1 löpare,kulturlager, stenskodda stolphål och mörkfärgningar. Boplatsenstotala utbredning är okänd men visade sig vara minst 210 x 60 mvid arkeologisk undersökning 1999. Vid undersökningen framkom113 anläggningar bestående av bla stolphål, härdar,nedgrävningar. 3 långhus kunde urskiljas. Fynd av bränd lera,brända ben, slagg och keramik. 14C - anallys visar på endatering till för romersk järnålder - folkvandringstid /vendeltid. Boplatsen ej avgränsad i Ö, N eller S, dock troligeni S pga toppografiska skäl. Undersökningen omfattade en yta av200 x 10 m (N-S). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönparti och sluttningar av moränförhöjning i lermark.Åkerholme, hagmark beväxt med enstaka tallar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omges av åkermark i N-Ö-SÖ; i VSV intill brukningsväg (NNV-SSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.893199
Longitud: 17.723977
Lämnings-ID: L1941:4542
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 83:3
Sveriges runinskrifter: U975, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå finkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4542