Hällristning L1942:6572 i Skogs-Tibble
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x3 m (NNÖ-SSV) med 2 skepp, 1 fotsula, 1 obestämbar figur, ca 200 älvkvarnar och 2 avlånga fördjupningar. Skeppen är 65 och 80 cm l. Fotsulan är 21 cm l, avdelad med mittstreckoch har 1 älvkvarn i varje halva. Den obestämbara figuren, möjligen skepp, är 80 cm l. Älvkvarnarna är 2,5-8 cm diam och 0,5-2 cmdj. Några är ordnade i korta rader. De avlånga fördjupningarna är27x4 och 38x5 cm och 1 cm dj. I mot NÖ sluttande, plan översidaav block, 3,7x3,5 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h. Kant av moränområde. Betesmark, f d tomtmark. 120 m SSÖ lägenheten Gustavsberg, 1 m SSVom åkerkant och 13 m ÖSÖ om åkerhörn.Ändring Dnr 5205/70"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av moränområde. Betesmark, f.d. tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSV om åkerkant, 13 m ÖSÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.811852
Longitud: 17.31746
Lämnings-ID: L1942:6572
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6572