Hällristning L1941:2756 i Uppsala
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll. Hällen ca 4x2 m stor. Ristningen är 1,5x0,9 m stor. Runorna är ca 10-12 cm höga. Ristningen är på en mot VSV sluttande berghäll. Ej uppmålad. Delvis överväxt med mossaoch lav. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kanten mot VSV-slänt av moränplatå med berg i dagen, Smalt impediment mellan hagmark och tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m N 40cg V om NV hörnet av boningshus och 2 m N om stängsel som skiljer gårdstomten från betesmarken."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833722
Longitud: 17.601705
Lämnings-ID: L1941:2756
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 338:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2756