Runsten U292, L2017:4648 i Hammarby
Foto av Runsten U292, L2017:4648 i Hammarby
Foto av Runsten U292, L2017:4648 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...fari létu reisa ... ...luga, fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ca 0,6 m högt, 0,6 m brett och 0,2 m tjockt. Runtecknen är ca 5 mm breda och 2-3 mm djupa. De är ganska skarpa i konturen. Inskriptionen vetter åt N 40cg Ö. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...fari läto resa (stenen efter Fu)llunge (?), (sin) fader..." Ristningen har med all sannolikhet utförts av Öpir. Uppmålad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Lutad mot ett träd 3 m V 25cg S om huvudbyggnaden Stora Vilundas SV hörn"
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521088
Longitud: 17.913383
Lämnings-ID: L2017:4648
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 33:1
Sveriges runinskrifter: U292, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora vilunda
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4648