Runsten U287, L2017:4280 i Hammarby
Foto av Runsten U287, L2017:4280 i Hammarby
Foto av Runsten U287, L2017:4280 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kjallakr(?)/Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn Ingifast, ok Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (U287) av grå granit, 2 m hög, ca 1,4 m bred, (Ö-V) och 0,4 m tjock. Runorna är 8-9 cm breda och 3-4 mm djupa. Stenen lutar ca 10cg mot N. Inskriptionen vetter mot S-SSÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gjulak(?) lät resa stenen efter sin son Ingefast, och Ingvar (lät) också (resa stenen) åt sin broder, och Öpir ristade runorna." Uppmålad och skyltad 1986. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V kanten av moränplatå intill och Ö om dalgång. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NÖ ände av åkerholme"
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533795
Longitud: 17.93393
Lämnings-ID: L2017:4280
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 106:1
Sveriges runinskrifter: U287, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granodiorit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4280