Runsten L2017:3974 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vébjôrn lét hôggva stein eptir Gunna dóttur, konu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensblock, ca 1 m h, 1,6 m l och ca 1,2 m br. Inskriptionenåt S på en sluttande yta. Runorna är ca 7 cm h, 5-6 mm br och 1-3m djupa med oklara kanter. 1 m V om blocket är 2) Fragment avrunstensblock, 0,7 m h, 1 m l och 0,9 m br. På ovansidan enfigurativ slinga utan text. Ifylld, men mycket grunt huggen av ca5-8 mm br och 1 mm dj spår. 2 m SSV om nr 11 är gammal väg,beskriven under nr 10. T"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sluttning av bergshöjd med moränavlagringar. Blandskog, grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SV kanten av gravfält Raä nr 9, ca 15 m N om blivande gångväg, och 2 m N om gammal väg samt 23 m V om runsten nr 10 (U281). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru." Uppmålad och skyltad 1986. Uppmålad 2007. "
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507608
Longitud: 17.903734
Lämnings-ID: L2017:3974
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Smedby
Placering:
Föremål: Stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3974