Runsten U275, L2017:3916 i Hammarby
Foto av Runsten U275, L2017:3916 i Hammarby
Foto av Runsten U275, L2017:3916 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir ok Freysteinn létu reisa stein eptir Þorstein, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödgrå granit, 1,6 m hög, 0,75 m bred (Ö-V) 0,25 m tjock. Runorna är 7-8 cm höga, 4-6 mm breda och 3-4 mm djupa. Inskriptionen vetter mot N. Står i NV kanten av litet impediment. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tore och Frösten läto resa stenen efter Torsten, sin broder." Uppmålad och skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svacka mellan två flacka moränryggar (N-S). Grönområde"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m V om gångväg och 39 m S 25cg V om hörn av gångväg och bilväg samt 5 m ÖNÖ om radhustomtgräns"
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.527928
Longitud: 17.940762
Lämnings-ID: L2017:3916
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 128:1
Sveriges runinskrifter: U275, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3916