Runsten U118, L2017:119 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir Heming, fôður sinn. Hann var sonr Ragnhildar. En Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, 1,6 m hög, 1,5 m bred V 30cg N-Ö 20cg S) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter åt SSV. Runhöjden 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast lät resa stenen och göra bron efter Häming, sin fader. Han var Ragnhilds son. Och Öpir ristade runorna." Uppmålad 1986. Undersökning i anslutning till runstenen (som omnämner en bro) påvisade inga rester efter äldre bro- eller vägsträckning invid runstenen eller den intilliggande åkern (Rapport dnr 2530/90)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränslänt invid bergshöjd i Ö"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m Ö om banvaktsstuga och 5 m NÖ om väg. (Gamla landsvägen) samt 13 m V om kraftledning"
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.50424
Longitud: 17.891909
Lämnings-ID: L2017:119
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 60:1
Sveriges runinskrifter: U118, (Upplands runinskrifter)
Plats: Älvsunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:119