Runsten U116, L2017:939 i Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Tjôrvi risti rúnar, ok Þorgeirr, þeir létu hôggva stein eptir brœðr sína. §Q Tjôrvi risti. Rúnarr ok Þorgeirr, þeir létu hôggva stein eptir brœðr sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Gravfält, ca 100x100 m, bestående av ca 45 fornlämningar. Dessautgöres av ca 10 högar eller högliknande stensättningar, och ca35 stensättningar. Högarna och de högliknande stensättningarna äri allmänhet 6-10 m diam och 0,5-1,0 m h. En hög i gravfältets Ndel är 13 m diam och 1,2 m h. Någon har mindre schaktskador samtden största avplanad topp. Stensättningarna är 4-7 m, någonintill 8 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvade samt några med0,2-0,4 m h. Övertorvade, samt några med enstaka stenar synliga itorven, och en med ett 1 m st block. Någrahar mittgrop, 1-2 mdiam och ca 0,2 m dj. Ett tiotal ärschaktskadade i större ellermindre utsträckning, varav en endast hälften återstår. Sannolikthar gravfältet ytterligare utbrett sig åt VNV, där park nu äranlagd. Enl 1:a gångsinv har ytterligare två gravar legatomedelbart S om nuvarande begränsning och borttagits i sambandmed parkanläggning. Gravfältet delvis gräsmatta, främst i NVdelen, samt bevuxet med löv- och barrträd i SÖ delen. 62 b)(Inom gravfältet är ä Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV om SÖ sluttande moränmark. Tomtmark och park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"62 b:1) 30 m ÖNÖ om mangårdsbyggnad 62b:2) 15 m NÖ mangårdsbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.502722
Longitud: 17.899776
Lämnings-ID: L2017:939
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 62:3
Sveriges runinskrifter: U116, (Upplands runinskrifter)
Plats: Älvsunda
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: Tyrvi (S) [Åhlén 2004]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:939