Runsten U660, L2016:2222 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andvéttr ok aikiR ok Víghjalmr ok Kali reistu stein eptir Geirfast, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ursprunglig plats för runsten U 660=raä nr 11 i Håtuna. Påträffades vid åkerarbete juni 1931 med den ristade sidan nedåt och söndersprängdes i flera delar. Vid grävning under blockets fot påträffades ett 15-tal kullerstenar, som sannolikt utgjort grund eller fäste för stenen. Av Wessén-Jansson betecknas platsen som den ursprungliga. Läget också lämpligt längs äldre väg mellan Håtunas centrala, högre belägna delar och Fornsigtuna. Inga ytterligare spår kunde ses 1979. Observera äldre krök på bäcken V därom (gränsen kröken), som kan ha inneburit även möjligheter för vadning etc."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande moränmark nere i ÖNÖ kanten av dalgång med bäckavrinning. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m NNV om körväg, intill och ÖNÖ om bäck samt ca 700 m Ö 30cg Nom gården Norränge"
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615785
Longitud: 17.622333
Lämnings-ID: L2016:2222
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 185:1
Sveriges runinskrifter: U660, (Upplands runinskrifter)
Plats: Norränge
Placering: I Håtuna kyrkas vapenhus.
Föremål: Runsten
Material: Grå och vit granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2222