Runsten L2016:1774 i Håtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1774 i Håtuna
Foto av Runsten L2016:1774 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirbjôrn ok Gyllir ok Jógeirr ok ... reisa stein eptir Geirmund karl. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,75 m hög, 1,6 m bred vid basen (Ö 40 cg N-V 40cgS), 0,75 m bred i toppen, ca 0,4 m tjock. På den åt S 40cg Ö vettande delen är runslingor i form av ormdrakar, inramande ett malteserkors. Runhöjd ca 0,08 m. Vid basen av runstenen är inkilade stenar, 0,1-0,8 m stora. Enligt Upplands runinskrifter hittades stenen 1927 och restes följande år på fyndplatsen, vilken av allt att döma var stenens ursprungliga. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerbjörn och Gyller och Joger och ... resa stenen efter Germund bonde." Hittad 1927. Rest 1928."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg (N-S). Skogsmark. Barrskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m SSV om kraftledningar (S) och 40 m V 15cg N om åkerhörn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.632432
Longitud: 17.569097
Lämnings-ID: L2016:1774
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 84:1
Sveriges runinskrifter: U659 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nibble
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Strimmig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f389e3eb-3aeb-450b-8ba1-dc1cefe1e05a