Runsten U621, L2017:3108 i Bro
Foto av Runsten U621, L2017:3108 i Bro
Foto av Runsten U621, L2017:3108 i Bro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ábjôrn ok Sigbjôrn/Sæbjôrn ok Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fôður sinn ok hon(?)/enn eptir bónda sinn Ôzur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av svartkornig granit (?), 0,95 m hög, 0,97 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Inskriften vänd mot N. Runhöjd 9-10 cm. Runstenen flyttad 3 m åt S (dnr 7644/70). En del av runstenen bör, enligt vad man sagt Folke Sölscher, Skällsta, finnas i bron nr 19, eller enligt ... använd som spishäll, täckt med tegel och murbruk. Enligt anteckning, Gösta Magnusson, Länsstyrelsen i Stockholms län, meddelat 1979-10-05, har han vid kontakt med herr Sölscher och dennas sagesman, en skomakare, var det ej denna runsten utan en annan häll man menat! Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åbjörn och Sigbjörn och Gunnhild läto resa denna sten efter sin fader och hon efter sin man Assur." Uppmålad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande moränmark med berg delvis i dagen, S om delvis odlad dal. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 4 m SSÖ om landsväg, ÖNÖ-VSV och 28 m Ö om nedfarten samt 17 m NNÖ om stuga."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515783
Longitud: 17.632147
Lämnings-ID: L2017:3108
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 20:1
Sveriges runinskrifter: U621, (Upplands runinskrifter)
Plats: Härnevi
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blå granit
Runristare: Visäte (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3108