Runsten L2014:6295 i Västra Ryd
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Runsten, ljusgrå granit, ca 1,45 m h, ca 0,65 m br (N-S), ca0,18 m tj. Runhöjden är 4-8 cm. Inskrift på stenens mot SSÖvända sida. Inskriften imålad med röd färg. Avslagen i V kantenoch ovandelen. Runstenen flyttad ca 145 m NNÖ om den föregåendeplatsen (RAÄ 171). Vid kontakter under rubr inv med regementet,Svea Livgarde. I 1 i Kungsängen, uttrycktes önskemål om attfåflytta runstenen nr 4 (U 616) från nuvarandeuppställningsplats (4a) till grönområdet omedelbart NNV ominfarten till regementet. Som skäl angavs att då skulle alla in-och utpasserande verkligen få se en god representant förövningsområdets många fornminnen. Där den står nu, passerar justinga värnpliktiga alls. Dessutom har den ju redan flyttats minsttvå ggr anför man. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Åkermark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NNV om körväg och 2 m ÖNÖ om bäck"
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.52278
Longitud: 17.74612
Lämnings-ID: L2014:6295
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6295