Runristning U663, L2016:1412 i Håtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn Þorgísl. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, ca 1,15 m hög, 0,4 m bred (SSV-NNÖ) och ca 0,2-0,27 m tjock. Inskrift på den mot Ö 30cg S vända sidan. Runhöjden 5-5,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åsgunn lät resa stenen efter sin son Torgisl." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Strax SSV om krönet av moränrygg (NV-SÖ)"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2,5 m VNV om vägkant och 5 m NNV om vägskäl"
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.621395
Longitud: 17.650752
Lämnings-ID: L2016:1412
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 42:1
Sveriges runinskrifter: U663, (Upplands runinskrifter)
Plats: Signildsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1412