Runsten Vg175, L1967:9164 i Dalum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Refr ok Vésteinn reistu stein þenna eptir Þorstein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen i sen tid rest på en av högarna är 2 m hög, 0,9 m bred och 0,25 m tjock. Runstenens höjd är 11-13 cm. Runstenen hittades enl uppgift i orten vid ombyggnad av bro för intilliggande landsväg, varefter den restes på gravfältet. Ristningen är skyltad. Enligt Västergötlands runinskrifter är runorna mycket grunda och ojämnt huggna av en ovan ristare och inskriften lyder:"Räv och Västen reste denna sten efter Torsten, sin fader." Uppmålad 1979 och 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalum socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och NNV sluttning av åsrygg. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begränsningen följer i S åkerkant samt i N och Ö gammal grustagskant. "
Vill du se flera runstenar i Dalum socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.894338
Longitud: 13.452219
Lämnings-ID: L1967:9164
Riksantikvarieämbetets ID: Dalum 18:2
Sveriges runinskrifter: Vg175, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Silarps bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Dalum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:9164