Runsten Vg173, L1966:2456 i Böne
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gufi setti stein þenna eptir Þórð, bróður sinn, ok brú lagði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen är 1,5 m hög, 0,7 m bred och 0,5 m tjock. Runhöjd 7-1 cm. Nederst och på stenens baksida är ca 20 skålgropar 3-8cm diam och 0,5-3 cm djupa. Enligt Västergötlands runinskrifter står troligen stenen nära ursprunglig plats. Man vet att stenen flyttades 2,5 m i NV riktning 1937, då stenen restaurerades, eftersom en omedelbart intilliggande gran dolde en del av inskriften med sina rötter. Inskriften lyder:"Guve satte denna sten efter Tord, sin broder, och lade bro." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Böne socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i ÖNÖ-sluttande moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begränsningen i Ö följer vägen."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vg173, L1966:2456 i Böne:
"Runstenen har enligt ortbefolkningen stått vid Åfärds bro. (ej troligt enligt Runverket)."
Vill du se flera runstenar i Böne socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.88069
Longitud: 13.517175
Lämnings-ID: L1966:2456
Riksantikvarieämbetets ID: Böne 2:2
Sveriges runinskrifter: Vg173, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Böne
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:2456