Runsten Vg179, L1965:4198 i Kölaby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Styrr, Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir Eyvind, bróður sinn, dreng harða góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen (i gravfältets S del) är 1,8 m hög, 1m bred och 0,1-0,4 m tjock. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen vetter mot SÖ. I gravfältets, SÖ del är en kullfallen huggen grindstolpe, granit, 1,5 m lång , 0,3 m bred och 0,2 m hög, med årtalet 1874 inristat. Runstenen är skyltad. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades stenen hit 1938 i samband med dess restaurering, ca 400 m från sin förutvarande plats 10 m V om järnvägen vid Trädets station. Ristningen är fullt tydlig, men på några ställen grund och lyder:"Styr, Tjodulvs son, reste denna sten efter Övind, sin broder, en mycket dugande ung man." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SÖ-Ö sluttning samt krön av mindre moränavsättning, Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö begränsningen följer stig, V begränsningen i åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.987878
Longitud: 13.540634
Lämnings-ID: L1965:4198
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 30:2
Sveriges runinskrifter: Vg179, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Lillegården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4198