Runsten L1965:2220 i Hällstad 🇬🇧
Foto av Runsten L1965:2220 i Hällstad
Foto av Runsten L1965:2220 i Hällstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir reisti stein þenna eptir Þorvið(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 160), granit, 2,3 m hög, 1,75 m bred (NÖ-SV), och 0,25-0,3 m tjock. Runhöjd 20 cm. Inskrift på den SÖ plana sidan där ristningsytan är rektangulär (1,5 m hög och 0,6 m bred), uppdelat i tre lodrätta textrader, avgränsade av totalt fyra lodrätta linjer. Stenen avsmalnar mot toppen och lutar åt NV, och det förefaller som om den behöver stabiliseras. Runstenen påträffades år 1920 på en plats 14 m Ö om nuvarande plats. Fyndplatsen är idag lätt sank och är sannolikt sekundär. Hembygdsföreningen i Hällstad har visat intresse för att vätta upp runstenen. Detta bör dock endast ske under skakkunnig ledning (1984). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Torvid(?), sin fader." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hällstad socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan moränmark. Hagmark. Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m VNV om vägkant, 0,5 m SV om ägoväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1965:2220 i Hällstad 🇬🇧:
"Runstenen lär, enligt Erik Johansson, Hallebo, ha kommit från Romarebacken."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.876917
Longitud: 13.296315
Lämnings-ID: L1965:2220
Riksantikvarieämbetets ID: Hällstad 16:1
Sveriges runinskrifter: Vg160 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Västergården, väby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Hällstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2f485582-d178-4de9-918d-93102df220f5