Runsten Vg167, L1964:7094 i Södra Ving
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,4 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 0,1 m tjock. Stenen står lutad mot stenmur i V. Enligt Västergötlands runinskrifter har stenen tidigare varit rest bland gravarna ca 9 m SÖ om kyrkans kor, med ristningen delvis dold i marken. Inskrift på den Ö sidan bestående av 2 korssymboler och en inringad runinskriftsrad med runhöjd 6-11 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter är tecknen skarpt huggna och tycks vara en kombination av runor och latinska bokstäver som inte ger någon mening."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttning, med ådal i N och höjdsträckning i S. Terrasserad kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m 290 gon om NV-hörnet av kyrkan. Intill och Ö om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.837604
Longitud: 13.281021
Lämnings-ID: L1964:7094
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 52:1
Sveriges runinskrifter: Vg167, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Södra vings kyrkogård
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:7094