Runsten Vg166, L1964:6551 i Södra Ving
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kafi(?) setti stein ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, mörk granit 1,25 m hög, 0,5 m bred (N-S) och 0,1 m tjock. Stenen står lutad mot stenmuren i V. På den Ö sidan runskrift riktad lodrät med runhöjd 11-13 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter restes stenen på nuvarande plats 1938 efter att tidigare legat kullfallen. Tidigare låg den som trappsten vid en liten grind till kyrkogården. Inskriften lyder:"kafi satte stenen ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttning, med ådal i N och höjdsträckning i S. Terrasserad kyrkogård. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m 290 gon om NV-hörnet av kyrkan. Intill och Ö om stenmur. "
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.837586
Longitud: 13.281029
Lämnings-ID: L1964:6551
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 52:3
Sveriges runinskrifter: Vg166, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Södra vings kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6551