Hällristning L1969:2119 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 9x6,5 m (NÖ-SV), innehållande 4 hällristningsytor (A-D), sammantaget bestående av 8 skepp, 2 obestämbara figurer och 7 skålgropar. A, Hällristningsyta, ca 3,2x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 1 fragmentarisk figur och 1 skålgrop. Skeppen är 21-100 cm l, 1 av enkellinjetyp utan bemanning och 6 av dubbellinjetyp, varav 4 med spant, därav 3 med bemanningsstreck. 3 har stävprydnader i aktern. Den fragmentariska figuren är 15x10 cm st. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Nederdelen av ristningen ligger djupare än dagens markyta. 2,5 m VNV om yta A är: B, Hällristningsyta, ca 0,6x0,25 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 böjd linje. Skeppet är 54 cm l, av dubbellinjetyp med spant. Den böjda linjen är 21 cm l. Figurerna har en ojämn huggning jämfört med figurerna på övriga ytor. 1,7 m SSV om yta A är: C, Hällristningsyta, ca 0,35x0,10 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. 3,2 m SV om yta C är: D, Hällristningsyta, ca 1,8x0,20 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Den äldre beskrivningen är justerad utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3398-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,3x2,2 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 2 fragmentariska figurer och 1 skålgrop. Skeppen är 48-96 cm l, dubbelt konturristade. 3 av dessa har spantsstreck och bemanningsstreck. 2 har dessutom figuravslutning (?) på stävarna. 1 skepp är ofullständigt. De fragmentariska figurerna är 16-33 cm l. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Herrestad socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande bergsparti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m SV om Raö nr 58:2."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.338841
Longitud: 11.767664
Lämnings-ID: L1969:2119
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 58:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2119