Hällristning L1969:2067 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12,2x6 m (NÖ-SV), innehållande 4 hällristningsytor (A-D), bestående av sammantaget 19 skepp, 2 människofigurer, 1 spiralfigur, 3 U-formade figurer, 15 obestämbara figurer och fragment samt 94 skålgropar. A, Hällristningsyta, 6,7x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 2 människofigurer, 3 U-formade figurer, 10 obestämbara figurer och fragment samt 87 skålgropar. Skeppen är 20-100 cm l, 11 av dubbellinjetyp, varav 8 med spant, därav 3 med bemanningsstreck, 1 med människofigur, och 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. 7 av skeppen är fragmentariska. Människofigurerna är 10-13 cm l, varav en står på ett skepp. Båda med helhuggen kropp. U-figurerna är 20 cm l. De obestämbara figurerna och fragmenten är 6-35 cm l. Av skålgroparna är 85 runda och 2 ovala, 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 2 m NV om yta A är: B, Hällristningsyta, bestående av 1 skepp, 97 cm l och 33 cm h, dubbellinjetyp med mycket tunna, fragmentariska spant. 1,5 m VSV om yta A är: C, Hällristningsyta, 2x1,7 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 1 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 31-74 cm l, 3 av dubbellinjetyp, varav 2 med spant, 1 med bemanningsstreck och 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 45 cm l. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 3,2 m SSV om yta A och 1,2 m SSÖ om yta C är: D, Hällristningsyta, 2,4x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 spiralfigur, 4 fragment och 2 skålgropar. Skeppen är 30-45 cm l, 1 av dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck, fragmentariskt och 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Spiralfigueren har två inrullade ändar, 32x14 cm st. Vid denna är en krökt linje, 42 cm l. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,5 cm dj. Den äldre beskrivningen är justerad utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3398-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristningsområde, bestående av 3 hällristningsytor med sammanlagt 10 skepp, 5 fragmentariska figurer och 87 skålgropar. Hällristning (1), 6,5x1,6 (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 6 fragmentariska figurer och 84 skålgropar. Skeppen är 39-85 cm l, konturristade. 3 av skeppen har spantsstreck och 1 har dessutom bemanningsstreck. 2 skepp är ofullständiga. De fragmentariska figurerna är 10-34 cm och består av raka och böjda linjer. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. belägen på SÖ-sluttande häll. 2,8 m NV om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 skepp, 1 m l och konturistat. Belägen på en högre placerad SÖ-sluttande häll. 2,1 m SV om hällristning (1) är: Hällristning (3), 2x1,7 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 1 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 32-75 cm l, varav 3 är dubbelt konturhuggna och 2 av dessa har spantstreck och spiralavslutning på stävarna. 1 skepp är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Den fragmentariska figuren är 24x22 cm. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Herrestad socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mörk, lätt vittrad SÖ-sluttande häll av finkornig bergart, delvis vattenöversilad. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om åker och 2 m NV om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.339047
Longitud: 11.767653
Lämnings-ID: L1969:2067
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2067