Hällristning L1983:4047 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 15x4 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 hällristningsförekomster (A-C). Hällristning (A), 3,8 x 2,1 m (N-S) består av 3 skepp, 1 människofigur, 1 obestämbar figur, 3 fragment och 22 skålgropar. Skeppen är 83-213 cm l, samtliga av dubbellinjetyp varav två med bemanningsstreck. Människofiguren är 42 cm l och armlös. Den obestämbara figuren är 19x11 cm. Fragmenten är 12-19 cm l. Skålgroparna är 4-10 cm diam och 0,5 - 2 cm dj. Belägen på en VSV-sluttande kalkstenshäll som är kraftigt vittrad. På hällens övre del finns en förhistorisk(?) brandskada som delvis förstört det längsta skeppet. 2 m VSV om hällristning (A) är: Hällristning (B) Hällristning 0,5x0,1 m, bestående av 2 skålgropar 5-7 cm diam och 1 cm dj. Belägen på svagt västsluttande häll. 7 m SV om hällritsning (B) är: Hällristning (C), 2,0x1,5 m (NNÖ - SSV), bestående av 25 skålgropar 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på svagt V-sluttande häll. Ny beskrivning i samband med inventering år 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-4279-2014) Äldre beskrivning: Hällristning, beskrivning i inkommande rapport. (RAÄ dnr 326-2524-2003)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"52 m NV om stensättning, RAÄ-nr Trosa-Vagnhärad 69:1."
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.955693
Longitud: 17.436479
Lämnings-ID: L1983:4047
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 435:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4047