Runsten L1963:1408 i Väne-Åsaka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten , gnejsgranit 1,9 m hög, 0,4-0,5 m bred (NO-SV) och 0,25-0,5 m tjock. På den SÖ sidan är en runslinga som till formen liknar ett upp och nedvänt V. Runorna är 9-12 cm stora. Ovan inskriften är ett ristat fågelhuvud. Stenen är rest direkt på berget och stöttas av 4 cementerade stenar 0,2-0,3 m stora. Boden Ang. Jakobsson (född omkring 1870, Velanda skattegård) fann runstenen i en gärdesgård ca 45 m S 46 grader V om stenens nuvarande uppställningsplats. Det var troligen på 1910-talet. Anders Aronsson (född 1898) Gustavsberg Velanda Åsaka (uppgiften från inventering 1962, bekräftad av den samme år 1983-08-05). Enligt Västergötlands runinskrifter är ristningen på det hela taget djupt och omsorgsfullt huggen och inskriften lyder:"Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tägn, Tor vige (stenen eller runorna)." Inskriften är märklig genom sin åkallan av guden Tor. Denna är enastående bland svenska runinskrifter, men äger direkta motsvarigheter på danska stenar. Uppmålad 1968."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väne-Åsaka socken i Trollhättan kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergrygg (NO-SV) med moränavlagringar (ängsmark). Lövträd. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
" 16 m 295 gon om vägskäl och 32 m 210 gon om åkerkant och 14 m 335 gon om väg."
Vill du se flera runstenar i Väne-Åsaka socken eller Trollhättan kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.216638
Longitud: 12.424422
Lämnings-ID: L1963:1408
Riksantikvarieämbetets ID: Väne-Åsaka 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Trollhättan
Socken: Väne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:1408