Runsten L1989:8364 i Källstorp 🇬🇧
Även känd som Källstorpstenen eller Jordbergastenen
Foto av Runsten L1989:8364 i Källstorp
Foto av Runsten L1989:8364 i Källstorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorkell gerði, Þórðar sonr, brú þessi ept Vraga/Ranga, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,65 m h, 1,07 m br (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Runhöjd 8-15 cm. På SÖ, NÖ och NV sidan finns ristningar, som är imålade med röd färg. Stenen ligger fastmurad på ett postament av murad gråsten, 1,17x0,5 m (NÖ-SV) och 0,3 m h. Texten lyder i översättning: "Thorkil Thordsson gjorde denna bro efter sin broder Vrage". Se inskannade dokument för skiss och runavskrifter."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Källstorp socken i Trelleborg kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag S-sluttning av liten åsrygg (Ö-V). Lerig moränmark. Igenväxande del av parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om mindre körväg och 19 m NV om SÖ hörnet av mur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.413367
Longitud: 13.412419
Lämnings-ID: L1989:8364
Riksantikvarieämbetets ID: Källstorp 2:1
Sveriges runinskrifter: DR269
Plats: Källstorp, jordberga
Placering: herrgården Jordberga
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Källstorpstenen eller Jordbergastenen
Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Socken: Källstorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5cdc1811-198e-4b74-9c8b-e77011302eff