Runsten Vg192, L1965:7197 i Nittorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn reisti stein þenna eptir Fróa(?), son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gnejs 2,3 m hög, 0,95 m bred (NV-SÖ) på det bredaste stället (ca 1 m över markytan) och 0,35 m tjock. Inskrift på den åt NO vettande sidan som är ganska slät. Runhöjd 11-12 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter är stenytan på sina ställen mycket skrovlig, varigenom huggningen försvårats. Ristningen är på det hela taget djup och tydlig, endast namnet på den döde är osäkert. Inskriften lyder:"Sven reste denna sten efter frua, sin son." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nittorp socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På kanten av moränplatå i åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m 340 gon om ägogräns, 190 m över havet, 28 m SV om NV-SÖ gående landsväg."
Vill du se flera runstenar i Nittorp socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.573532
Longitud: 13.522566
Lämnings-ID: L1965:7197
Riksantikvarieämbetets ID: Nittorp 35:1
Sveriges runinskrifter: Vg192, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Sörgården, gölingstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tranemo
Socken: Nittorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:7197