Runsten L1965:7028 i Länghem 🇬🇧
Foto av Runsten L1965:7028 i Länghem
Foto av Runsten L1965:7028 i Länghem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 189), granit, 1,6 m hög, 0,8-0,85 m bred (VSV-ÖNÖ) och 0,25-0,35 m tjock. Runhöjd 12-13 cm. Inskrift endast på N sidans V del. Stenen lutar något mot N. Stenen är uppställd på nuvarande plats sedan 1870 och lär ha flyttas dit från Bragnums "stora hage". Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Styvjald(?) satte denna sten efter ..." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länghem socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats N om krön av N-sluttande moränrygg (N-S). Skogsmark (enstaka lövträd), S om hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m ÖSÖ om vägen Svenstorp-Sällerås, 15 m SSÖ om ängshörn och 10 m SSV om ängskant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.560745
Longitud: 13.195652
Lämnings-ID: L1965:7028
Riksantikvarieämbetets ID: Länghem 104:1
Sveriges runinskrifter: Vg189 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Lilla svenstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tranemo
Socken: Länghem
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/da15e350-1798-4875-bcfd-5db4b308c765