Runsten U1146, L1941:1439 i Tolfta
Foto av Runsten U1146, L1941:1439 i Tolfta
Foto av Runsten U1146, L1941:1439 i Tolfta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ráðulfr ok Fundinn ok Ônundr, brœðr, réttu stein þenna eptir Kára, fôður sinn, hinn málspaka, son Uggs í Svanabý. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1146, gråsten, ca 1,85 m h, ca 1,10 m br (Ö-V) och ca 0,60 m tj. Inskrift på den mot S vända sidan. Nedre V delen saknas och är ersatt med cement. Runhöjden är 4,5-6 cm. Inskriften ifylld med röd färg. (Förstagångsinventeringen 1952)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tolfta socken i Tierp kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sydsluttning av moränås."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen ca 4 m N om vägen Gillberga - Skämsta, ca 5,5 m V 10cg Nom staket (ägogräns?) gående i riktning N 10cg Ö-S 10cg V. Ca 26m Ö 25cg S om Nö hörnet av byggnad (Förstagångsinventeringen 1952)."
Vill du se flera runstenar i Tolfta socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.35066
Longitud: 17.54478
Lämnings-ID: L1941:1439
Riksantikvarieämbetets ID: Tolfta 8:1
Sveriges runinskrifter: U1146, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gillberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk diabas
Runristare: Samma som gjort U 1016.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tolfta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1439