Runsten U1140, L1941:6145 i Vendel
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastgeirr, Fastlaug at son sinn létu hôggva, at Nefgeir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1140, grå och röd granit, 2,5 m h, 0,8 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Runorna är 5-7,5 cm h och runskriften vetter mot SV. Stöttad runt foten med 0,2-0,5 m st stenar. Runstenen står rest mitti en skärvstenshög, se Vendel 180:2. (Revideringsinventering 1978 och 2013) - - - Förstagångsinventeringen 1952: Runsten bestående av grå-röd bergart, 2,0 m h, 0,8 m br 0,45 m tj. Orienterad i N 40cg V- S 40cg Ö med runinskriften på den SV vända sidan. Runtecknen i allmänhet 5-6 cm h och hela runinskriften imålad med röd färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av liten, blockrik moränförhöjning. Hagmark, betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NÖ om åker."
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.111902
Longitud: 17.606874
Lämnings-ID: L1941:6145
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 180:1
Sveriges runinskrifter: U1140, (Upplands runinskrifter)
Plats: Burunge
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: (Öpir 1 (A)), påminner om Öpir men man kan "med bestämdhet säga, att ristningen icke har utförts av honom". [ej Öpir, Åhlén 1997]; Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6145