Runsten U1138, L1943:6904 i Hållnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein þenna eptir ... son sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ... markaði(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1138, mörk granit, ca 2,8 m hög, ca 1,5 m bred (NÖ-SV), 0,12 m tjock. Inskriften befinner sig på stenens mot SÖ vända sida. Inskriften ifylld med röd färg. Runhöjden är 6-7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "...resa denna sten efter ... sin son ... bröder ... ristade." Lagad 1933."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hållnäs socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m N mindre sandtag 8 m V skogsväg, gående riktning N-S."
Vill du se flera runstenar i Hållnäs socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.5739
Longitud: 17.984287
Lämnings-ID: L1943:6904
Riksantikvarieämbetets ID: Hållnäs 112:1
Sveriges runinskrifter: U1138, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hållen, runhällsbacken (storgransbotten)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blåsvart finkornig skiffrig gnejsgranit
Runristare: Eventuellt samma som gjort U 1163 och 1174. (Åsmund (S), oriktig rekonstruktion av Brate.)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Hållnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6904