Runsten Vg140, L1961:9448 i Velinga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa stein þenna eptir Ásgaut(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 140), granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet "gråblå, skiffrig bergart"), 1,75 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Stenens ristningssida vetter åt Ö. Den har på nedre halvan en böjd runslinga utmed stenens kanter. Innanför runslingan och på stenens övre halva finns fragment av figurristningar. Runslingan är 11-14 cm bred och ristningen är mycket grund. Genom stenen, ungefär i mitten, har en järnsprint slagits. Ristningen är imålad (1985). Stenen står uppställd i ett ca 1,5m brett kallmurat parti i den branta vägbanken och är delvis dold av vägdikets vegetation samt en mindre ask som växer tätt inpå stenens baksida (1985). Enligt Vsätergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... lät resa denna sten efter Äsgöt(?) ..." Uppmålad 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Velinga socken i Tidaholm kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant vägbank."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3 m V om väg (N-S), 5 m SSÖ om tomthörn."
Vill du se flera runstenar i Velinga socken eller Tidaholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.134912
Longitud: 13.929699
Lämnings-ID: L1961:9448
Riksantikvarieämbetets ID: Velinga 48:1
Sveriges runinskrifter: Vg140, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Madängsbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tidaholm
Socken: Velinga
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:9448