Hällristning L1968:7849 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,6x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 21 skepp, 21 människofigurer, 59 djurfigurer, 17 fågelfigurer, 7 fotsulor, 2 årderfigurer, 2 nätfigurer, 13 obestämbara figurer, 4 avlånga figurer och 34 skålgropar Skeppsfigurer, 14-43 cm l, samtliga symmetriska, varav 5 helt uthuggna, 3 trelinjiga med spant, 8 dubbellinjiga varav 2 med spant. 3 av skeppen med människofigur och 1 med djur (häst) Ett av de helt uthuggna skepp är placerat upp och ner. Människofigurer är 4,5-23 cm h, varav 16 på häst, 4 på skepp och 1 ensamstående adorant. Människofigurerna på skepp utgörs av 2 adoranter på ett dubbellinjigt skepp samt 1 i adorantställning med spjut på ett helt uthugget skepp. 4 människofigurar har spjut, varav 3 på häst, och 1 i skeppet. 15 av människofigurer har en skålgrop som huvud. Djurfigurer är 10-60 cm l, därav 53 hästar (de flesta av järnålders typ) och 1 orm. Av hästar är 16 med ryttare, 10 fragmetariska och 8 fyrbenta. Fågelfigurer är 7-30 cm l, varav 10 enbenta, 3 tvåbenta och 4 utan ben. En av de fåglar är placerad upp och ner. 7 av fåglarna är placerad i hällens SV del. Av fotsulor är 1 par helt uthugggen, 2 par i kontur med tvärlinje samt 1 enkel fotsula i kontur med tvärlinje. En av paren är förbunden med 2 linjer. Årderfigurer är linjeformig. Av de nättfigurer är en försedd med små skålgropar. Av de obestämbara figurer är 1 nätliknande. De avlånga figurer är 8-19 cm l. Skålgroparna är 2-5,5 cm i diam, varav 2 rader med 7 gropar och 1 rad med 6 gropar. Belägen på NÖ-sluttande tämligen slätt berg. Vattenöversilad. Ristningsytan är tämligen vittrad med exfoliering på flera ställen. Ytstruktur slät i centrala delen i vattenränna till grovt skrovlig utanför ristade delen. Vertikala sprickor på hela hällen varav 1 med cementfyllning. Diagonala sprickor i ristningens och hällens NV del. Isräfflor med ristningens orientering. Svart och rödbruna utfällningar. Ny beskrivning i samband med dokumentation år 2012. (Raä dnr: 3.4.2-4463-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 7x 2,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 20 skepp, ca 60 djurfigurer, varav 50 fyrbenta och 10 tvåbenta (fåglar?), 2 par fotsulor, några oregelbundna figurer samt ca 14 älvkvarnar, av vilka sju bildar en rad. Skeppen är 15-48 cm l. Djurfigurerna är 10-60 cm l. Av de 50 fyrbenta djuren är 15 beridna. De 10 tvåbenta föreställer sannolikt fåglar. De största djuren, vilka sannolikt föreställer hästar, är belägna på ristningens övre, längst mot V belägna del. Ristningen är belägen på vattenöversilat ställe på ett 20 graders ÖNÖ-sluttande tämligen slätt berg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande berg intill och ovanför åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 5 m NV om traktorstigen mellan bondegården och åker/betesmark, ca 100 m SV om brant hällklippa. 35 m SSÖ om stenmur/ägogräns (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69121
Longitud: 11.339526
Lämnings-ID: L1968:7849
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7849