Hällristning L1968:7808 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,25x0,9 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 streck samt 4 älvkvarnar. Skeppet är 70 cm l, delvis vittrat och har otydliga bemanningsstreck. Strecket, 10 cm l ligger strax ovanför och till höger om skeppet. Älvkvarnarna, 4-6 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, är belägna nedanför och till vänster om skeppet. Hällen visar spår av eldavflagning. Skiss i inventeringshandlingarna. Oscar Almgrens anger att hällristningen skall ligga "alldeles i ett gärdesgårdshörn". Detta ligger 7 m Ö om hällristning RAÄ-nr 100:1. Marken däremellan är övertorvad samt bevuxen med stora rönnar och aspar, vars rötter hindrar undersökning. Se Tanum Raä nr 2187."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande, slät berghäll. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSÖ om stengärdesgård (Ö-V). 7 m V om hörn av gärdesgård. 8 m S om kant av gammal åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.686455
Longitud: 11.327565
Lämnings-ID: L1968:7808
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 100:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7808