Hällristning L1968:7805 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,22x4,66 m (NV-SO), bestående av 19 skepp, 5 människofigurer, 2 djurfiguren, 1 hjulfigur, 17 obestämbara figur samt 63 skålgropar. Skepp, 15-96 cm varav 4 enkellinjiga, 5 dubbellinjiga och 10 helt uthuggna. 2 enkellinjiga skepp består av en skeppslinje, delvis prickhuggen. Ett enkellinjigt skepp har 8 manstreck, hästhuvud stäv framme samt stabilisator aft. Ett enkellinjigt skepp har en köllinje som avslutas med små skålgropar. Skeppet syns delvis sammanhuggen med en linje och en ryttare. Av de dubbellinjiga skeppen är ett ofullständigt med bara stäv och del av skrovet. Köllinje av ett skepp avslutas med små skålgropar. 3 skepp har stabilisator och kölförlängning, varav 2 korta och en lång. De har 5-9 manstreck. Ett av de har utåtvända stävar och 2 har inåtvända stävar. Ett skepp har även 5 manstreck under köllinje. Av de helt uthuggna skeppen är 6 försedda med inåtvända stävar och 4 med utåtvända stävar. 6 har en kort kölförlängning varav 1 är rundad. 8 har 1-16 manstreck, varav en är en kurslinje. Ett skepp är ofullständigt där med bara stäv och en del av skrovet. Skrovets centrala del av ett skepp är påbörjat. 7 skepp har stabilisator varav en är förbunden med stäv. Människofigur, 18-25 cm, är 2 falliska, 3 utan armar och 2 i adorantställning. En av adoranten har en ofullständig cirkel som utlöper från midjan. En av adoranterna står på en häst ovanpå en skeppslinje. Adoranten är förbunden med hästen genom en linje. En av de obestämbara figurerna kan vara en påbörjad människofigur. Ett av djuren är 20 cm, har 4 ben, svans och öron. Ett djur har en människofigur i adorant ställning på ryggen. En hjulfigur är ofullständig med prickhuggningar och har skålgrop i centrum. En cirkelfigur är förbunden med en adorant. Cirkeln är ofullständig och har en lodrätt linje i centrum. De obestämbara figurerna utgörs mest av linjer och små prickhuggningar. En figur liknar en fotsula. En otydbar figur är sammanhuggen med ett av de dubbellinjiga skeppen och kan eventuellt vara en ofullständig oxe. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,1-1,2 cm dj. En del skålgropar ligger i de kvartsåder. (RAÄ dnr 3.4.2-2350-2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ sluttande slät bergyta."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ristningen är belägen på en 6-13° SÖ-sluttande slät bergyta med 4 vattenrännor."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693206
Longitud: 11.339696
Lämnings-ID: L1968:7805
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 28:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7805