Hällristning L1968:7760 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7760 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7760 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 16,15x5,50 m (NNV-SSÖ) med 4 hällristningsytor (A - E) med tillsammans 6 skepp, 3 människofigurer, 8 obestämbara figurer och 31 skålgropar. Hällristningsyta (A), bestående av 1 människofigur, 44x39 cm st (NV-SÖ), med uppsträckta ärmar med fyra fingrar och redskap i handen. Fallisk. Belägen på SÖ-sluttande vittrad del av granithäll. 3,95 m NV om yta (A) är: Hällristningsyta (B), 5,80x0,70 m (NÖ-SV), bestående av 26 skålgropar, 3-6,5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj, varav 6 st bildar en "blomliknande" klunga i NÖ, 6 andra samlade i en klunga mitt på hällen, de övriga spridda över hällen. Belägen på närmast plan, normalvittrad hällyta med exfoliationsskador på mitten. 3,20 m NV om yta (B) är: Hällristningsyta (C), 1,70x0,90 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll. 4,05 m NNV om yta (C) är: Hällristningsyta (D), 1,60x0,80 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur och 2 fragment. Skeppen är 40-83 cm l, helhuggna skrov med bemanningsstreck och roder, på det största skeppet har bemanningsstrecken "knopphuvuden". Människofiguren är 45 cm l, med uppsträckta armar och svärd. Delvis vittringsskadad. Fragmenten är 10-11 cm l. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll, delvis med stora vittringsskador, däremellan ovittrade ytor där hällristningsfigurerna är bevarade. Fler figurer har funnits på hällen. 1,20 m N om yta (D) är: Hällristningsyta (E), 1,10x0,90 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 6 linjer och fragment, samt 2 skålgropar. Skeppen är 26-48 cm l, varav 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och djurhuvudstäv, 2 med helt uthuggna skrov, varav 1 med bemanning med armar. Under det senare skeppet är fyra nedhängande linjer avslutade med förtjockade ändar. Djurhuvudstäv. Det tredje skeppet utan bemanning och fragmentariskt. Människofiguren är fragmentarisk, 14 cm l, helhuggen kropp och med svärd. Överdelen bortvittrad. Linjerna och fragmenten är 5-21 cm l. Skålgroparna är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande slät häll med vittringsskador. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5223) Äldre beslrivning: Älvkvarnsförekomst i fast häll, 3.8 x 2.4 m (VNV-ÖSÖ), beståendeav 7 älvkvarnar. Dessa är 4-5.5 cm diam och 0.2-0.7 cm dj. De är spridda, med de två största upptill på hällen och fem nedtill. Belägna på 3-15 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande berg av grovkornig, vit granit. Gammal hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A är 6,8 m NV om gärdesgård och 12,5 m V om gärdesgårdshörn. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701662
Longitud: 11.341819
Lämnings-ID: L1968:7760
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 146:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f8b0f028-4a51-467c-b946-40027b0c3f56