Hällristning L1968:7670 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5.6x1m (NÖ-SV), bestående av 1 man, 1 lieliknande figur samt 23 älvkvarnar.Mansfiguren, belägen på ristningens nedre NÖ del, är 37 cm l (NÖ-SV) och står med upplyftade armar och med huvudet vänt nedåt, motNÖ.Den lieliknande figuren, belägen 30 cm nedanför och NÖ om mannen,är 71 cm l (NNÖ-SSV) och 4 cm br.Av älvkvarnarna, belägna på en högre nivå längst i SV, är 22 samlade i en ringliknande figur med ett mot ÖSÖ utskjutande utskott. Dessa älvkvarnar är 2 cm diam och 0.2-0.3 cm dj. En älvkvarn, belägen ca 62 cm ÖNÖ om ovannämnda utskott, är 6 cm diam och 1 cm dj.Ristningen är belägen på ett ÖNÖ-sluttande berg, på vattenöversilat parti.9 m SV om den ringliknande figuren är2) Älvkvarnsförekomst, 1x0.05m (NÖ-SV), bestående av 3 älvkvarnar.De är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Två i SV ligger omedelbart intill varandra. Översilade i samma vattenflöde i botten av blankslipad isränna liksom stora delar av ristningen i övrigt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m S om Aspebergsristningen, RAÄ-nr 12."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.695064
Longitud: 11.339133
Lämnings-ID: L1968:7670
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7670