Hällristning L1968:7660 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.5x0.5 m (NV-SV), bestående av en skeppsliknande figur, 1 obestämbar figur och 1 älvkvarn.Den skeppsliknande figuren har högt uppdragna stävar, 40 cm l och15 cm h.Från den skeppsliknande figurens nedre vänstra hörn utgår en snettnedåtgående rak linjeliknande ristning, 21 cm l, som nederst avslutas i en älvkvarnsliknande grop, 4x3 cm och 0.5 cm dj.Älvkvarnen är 2 cm diam och 0.2 cm dj, placerad mellan stävarna påden skepplika figuren.Ristningen belägen på en för vattenflöde utsatt plats.Skiss i inventeringshandlingarna4 m NNV om nr 1 är2) Hällristning, 0.7x0.3 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppet är 35 cm l, dubbellinjigt, med uppsvängda stävar, akterutförlängd köllinje och sju bemanningsstreck.Älvkvarnarna, belägna 0.45 m nedanför skeppet, är 2 cm diam och 0.5 cm dj. Översilade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande berg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.694946
Longitud: 11.339864
Lämnings-ID: L1968:7660
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 16:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7660