Hällristning L1968:7615 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.05x0.4 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 volgitör, 1 glasögonformad figur, 2 hantelliknande figurer, 1 skeppsliknande figur, 1 obestämbar figur och 5 älvkvarnar.Skeppet är 27 cm l, helt uthugget. Snett ovanför och till vänsterom det är en linje, 18 cm l, som är försett med en knoppformig uthuggning.Volgitörens ena arm är kraftigt utformad och försedd med fem fingrar medan den andra är skadad genom vittring.Till höger om voltigören är 1 obestämbar avlång figur. Under dennasamt rakt under voltigörens hand är 2 hantelliknande figurer under vilka 1 glasögonformad figur finns, vars ovaler avslutas i ett par knappartade utkast nedertill på ovalerna.Längst upp till höger på ristningsytan är en avlång skeppsliknandefigur 20.5 cm l.Älvkvarnar är 3-4.5 cm diam och 0.2-0.3 cm dj, belägna på ristningsytans övre del, som är starkt skadad genom avflagning.Ristningen belägen på svagt 15 graders Ö-sluttande berghäll.Skiss och foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688657
Longitud: 11.328034
Lämnings-ID: L1968:7615
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7615