Hällristning L1968:7610 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,3x7,9 m (NNÖ-SSV) bestående av 94 skepp, 25 människofigurer, varav 1 ryttare, 1 bågskytt och 11 i en procession, 18 djurfigurer, varav en ingående i ryttarfiguren och 1 tvåbent, långhalsat djur, 1 fotsula, 2 yxor, båda i händerna på två människor, 6 runda uthuggningar varav en med huvud och ben och en med från kanten fyra utlöpande treflikiga utskott, 5 treklöverblad, ett antal linjer, böjar och otydbara figurer samt ca 125 älvkvarnar. För beskrivning av de enskilda figurerna, se äldre beskrivning. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 8x7 m (NNÖ-SSV) med 51 skepp, 19 människofigurer, varav en ryttare och en bågskytt, 9 djurfigurer, varav en ingående i ryttarfiguren och ett tvåbent, långhalsat djur, 1 fotsula, 2 yxor, båda i händerna på två människor, 1 rund uthuggning med från kanten fyra utlöpande treflikiga utskott samt ca 40 älvkvarnar. I en jaktscen ingår 1 bågskytt, 3 djurfigurer och 1 älvkvarn. I en processionsscen ingår 11 människofigurer. Skeppen är 20-165 cm l, både en- och tvålinjiga. Flera av dem har bemanningsstreck och ett par av de större har spant. Ett skepp är 53 cm l, dubbellinjigt med uppsvängda stävar och förlängd uppsvängd köllinje. Mitt i dess relingslinje är en älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm dj. Ett skepp är inuti hornkronan på en oxe. Ett skepp, 0.1m V om jaktscenen, är överhugget. Människorna är vanligen 24-30 cm l. De saknar i regel armar. Elva av dem bildar en 1.4 m l rad i ristningsytans SÖ del. 1 m S om denna procession är en fallisk mansfigur, 28 cm h, med lätt upplyftade armar och i vänstra handen en skafthålsyxa. En mansfigur, 0.42 m N om skeppet inuti oxhornen, är 12 cm l, fallisk(?) och håller med båda händerna en upplyftad yxa. Bågskytten är 12 cm h. Ryttaren, belägen 0.2 m Ö om jaktscenen, är 17 cm h, med armarna upplyftade och rektangulär "Tegneby-sköld". Av djurfigurerna är fyra fyrfotadjur och 20-36 cm l. Två tydliga oxar ligger i anslutning till den ovan beskrivna raden av människofigurer. Ett tvåbent och långhalsat djur, beläget 0.15 m N om ryttaren, är 22 cm l, varav halsen 12 cm. De tre djuren i jaktscenen är 8-12 cm l. Fotsulan är 30 cm l och har tvärstreck. Den runda uthuggningen är 10 cm diam. Älvkvarnarna är i allmänhet 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. En älvkvarn, 1.7 m NNÖ om människoprocessionen och 0.3 m ovanför ristningens nederkant, är 8 cm diam och 3 cm dj. En älvkvarn, belägen i ristningens SÖ del, är 17 cm diam. Skålgropen i jaktscenen är 1 cm diam och 0.2 cm dj. Jaktscenen är i ristningens S kant. Ristningen är belägen på en 25 graders ÖSÖ-sluttande berghäll. I samband med att en gångtralla 1995 skulle anläggas på en avsats nedanför hällen avtorvades denna delvis och 1 älvkvarn påträffades. Den är 7 cm diam och 2 cm dj. Dessutom grävdes ett 3.5 m l, 0.3 m br och 0.2 m dj dräneringsdike rakt ut från hällen. Inga spår av förhistoriska aktiviteter påträffades."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande berghäll."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693122
Longitud: 11.340061
Lämnings-ID: L1968:7610
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 25:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7610