Hällristning L1968:7559 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning (Stora Litslebyristningen), 14,8x7,7 m (NV-SÖ), bestående av 99 skepp, 9 människofigurer, 20 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 10 fotsulor, 1 benpar, 6 övriga figurer, 45 streck och 195 skålgropar. Av skeppen är 21 enkellinjiga, 53 dubbellinjiga, 5 trelinjiga, 15 helt uthuggna och 1 prickhugget. De enkellinjiga skeppen är 9-71cm, varav 9 med 2-22 bemanningsstreck. 2 är placerade vertikalt och 1 är placerat upp och ner. 8 är enkla skeppslinjer. 1 har en delvis prickhuggen köllinje. 1 har inåtvända stävar, 2 har uppåtvända stävar och 1 har en ringformad stäv. De dubbellinjiga skeppen är 17-273 cm, varav 7 med 1-29 bemanningsstreck. 29 är symmetriska, varav 10 med 1-5 spant, varav 3 med en skålgrop i spanten, och 17 har avrundade köllinjer. De två största har cirkelrunda "sköldar" mellan stävarna med 7-9 resp 13 ekrar och en skålgrop i centrum. På skeppet med 13 ekrar står en människofigur utan armar och något krökta ben. Det andra skeppet har ett bemanningsstreck. Ett fragmentariskt skepp har en cirkel mellan köl och räcke. Ett skepp är delvis prickhugget och ett har en häst ombord. 24 är assymetriska, varav 6 med 5-29 bemanningsstreck. 7 skepp har inåtvända stävar, 6 har uppåtvända stävar och 3 har hästhuvudformade stävar. 13 skepp har kölförlängning varav 8 med stabilisator. 4 har 1-6 spant. 5 är fragmentariska och ett är delvis prickhugget. De trelinjiga skeppen är 40-157 cm, varav 2 symmetriska och 2 med 5 respektive 33 bemanningsstreck. 2 har avrundade köllinjer. 2 skepp har spant (2 resp 9 st). Ett av skeppen är överhugget av den stora mannen. De helt uthuggna skeppen är 20-79 cm, varav 7 symmetriska, varav 3 med avrundade köllinjer. Ett av skeppen har tre cirklar mellan köl och skrov. 8 av skeppen är assymetriska, varav 4 med 4-9 bemanningsstreck. 3 har inåtvända stävar, ett har utåtvända stävar och ett har hästhuvudformade stävar. Det prickhuggna skeppet är fragmentariskt, stäven är synlig, resten är prickhugget. Människofigurerna är 20-238 cm l. 3 är ryttare varav en står på hästen och lyfter ett spjut och en fyrkantig sköld. De två andra är utan armar. 3 står i adorantställning varav en med 4 fingrar på varje hand, en är fallisk och en är överhuggen med ett skepp. En människofigur utan armar står ombord på skeppet med 13 ekrar. Den största är den sk Litslebymannen. Den bär ett 235 cm långt spjut i ena handen och har 5 fingrar på andra handen. Mannen är fallisk, har en skålgrop vid öronen och är huggen över många andra figurer. Djurfigurerna är 19-45 cm l, 15 har 4 ben och 2 har 3 ben. 14 har öron. 2 är fragmentariska, en har horn. 4 är falliska och 3 har ryttare. 10 har lång svans och 4 har munnen öppen. De flesta djuren är hästar av järnålderstyp. Cirklarna är 43x45 cm resp 10x10 cm. Den största med 4 ekrar är delvis dold av den stora mannen. Det mindre har 5 ekrar och är fragmentariskt. Fotsulorna är 20-29 cm långa, samtliga i kontur, 3 har 5 tår, en av dessa är grunt och ofullständigt huggen. 3 har ett tvärstreck. En är förbunden med en cirkel, en har en skålgrop i linje och en är påbörjad. Bland övriga figurer finns ett benpar, 16 cm l och en plogfigur, 25 cm l, överhuggen med ett skepp och en människofigur. De otydbara figurerna är huvudsakligen linjer. De flesta skålgropar ligger spridda över ristningsytan med den största koncentration i översta delen. (RAÄ dnr 3.4.2-1894-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 14,8x7,7 m (NV-SÖ), Stora Litslebyristningen med Litslebymannen, bestående av 84 skepp, 5 människofigurer, 19 djurfigurer, 1 cirkelfigur, 7 fotsulor, 4 övriga figurer, 11 streck och 122 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 20-280 cm l, varav de 2 längsta har parallella relings- och köllinjer där köllinjerna slutar i en kula. Mellan stävarna sitter cirkelrunda "sköldar" med 13-7 ekrar. Typen har stora likheter med den berömda Hjortspringsbåten, som är daterad till det 4:e århundradet f.Kr. Övriga skepp är av olika storlekar och typer: trelinjiga, dubbellinjiga, enkellinjiga och helt uthuggna, med och utan uppsvängda stävar och med och utan bemanningsstreck. Litslebymannen är 280 cm lång och bär ett 235 cm långt spjut och är huggen över alla andra figurer och torde därför vara den yngsta figuren på ristningsytan. (Raä dnr: 326-3201-2009) 1) Hällristning, 14x7 m (NV-SÖ). Stora Listlebyristningen med Litslebymannen. Ristningen belägen på 30 graders V-sluttande häll. Enligt rapport grävdes ett schakt i avsikt att finna spår av mänsklig aktivitet i anslutning till hällen. Inga spår påträffades. På hällens SV del, omedelbart Ö om löst liggande block är: 2) Hällristning, 1,5x0.8 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 människofigur och 5 älvkvarnar. Skeppen är 23-24 cm l, enkellinjiga. Vittrade och ofullständiga. Människofiguren är 13 cm h, med helt uthuggna ben och ofullständigt uthuggen kropp. Älvkvarnarna är 1,5-3 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Strax N om hällen grävdes en grop för skyltfundament där 2 avslag av kvarts påträffades."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688947
Longitud: 11.325417
Lämnings-ID: L1968:7559
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 75:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7559