Hällristning L1968:7553 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.5x1.5 m, bestående av 12 skepp och 2 människofigurer.Det största skeppet, beläget på ristningens övre del, är 50 cm l.Ristningen är delvis starkt vittrad varför en del av figurerna framträder otydligt, däribland flera av skeppen. Belägen på vattenöversilat område på svagt S-SSV-sluttande berg.6.5 m V om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.7x0.05 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 älvkvarnar. De är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på jämn SV-sluttande häll 0.5 m NV om torvkant.5 m SÖ om nr 1 är3. Hällristning, 0.7x0.5 m, (N-S), bestående av 1 skepp och 4 älvkvarnar.Skeppet är 36 cm l, enkellinjigt med uppsvängd förstäv.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5 cm dj. De två minsta är osäkra. Belägna i vattenränna långt ned på hällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-SSV-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSVom SV hörnet av ekonomibyggnad och 8 m V om telefonstolpe."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688189
Longitud: 11.340946
Lämnings-ID: L1968:7553
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 48:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7553