Hällristning L1968:7551 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 skepp, 4 människofigurer, 3 cirkelfigurer, flera obestämbara figurer och 14 älvkvarnar. Det största och helt dominerande skeppet är 135 cm l, helt uthugget och med 29 bemanningsstreck. Av cirkelfigurerna är 2 fyrekriga hjulkors, 35 och 28 cm i diam och 1 är 20 cm i diam och består av två koncentriska cirklar med en älvkvarn i mitten, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Av människofigurerna är en, 20 cm h, som står i det största skeppet med ett svärd i handen, tydlig medan de övriga är otydliga i varierande grad. En är helt uthuggen och fallisk. Av de obestämbara figurerna ser ett ut som ett böjt T eller som ett ankare, 25x20 cm. En av älvkvarnarna är mycket stor, 13 cm i diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5 x 1.0 m (VSV-ÖNÖ), bestående av ett för närvarande obestämbart antal skepp, 1 cirkelfigur samt 1 älvkvarn. Det tydligaste skeppet är 135 cm l. Cirkelfiguren är 20 cm diam och består av två koncentriska cirklar med en skålgrop i mitten .Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm djup och belägen i cirkelfigurens mitt. Ristningen är belägen 2,5 m N om en glacialränna, samt på ca 0.5 m högre nivå än denna, på en 20 grader sluttande häll. Hällen är kraftigt lavbevuxen varför antal skepp vid inventeringstillfället ej kunde bestämmas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande berg, mot bäckravin."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Södra Fossumsgården. Ca 58 m SSÖ om S hörnet av manhus. 39 m ÖSÖ om Ö hörnet av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.718789
Longitud: 11.380189
Lämnings-ID: L1968:7551
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 157:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7551