Hällristning L1968:7500 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 5,13x4,8 m (NV-SÖ), bestående av 58 skepp, 10 människofigurer, 7 djurfigurer, 1 cirkelfigur, 107 skålgropar. Skeppen är 12-342 cm, varav 22 utan bemanningsstreck, 34 med 2-67 bemanningsstreck, samt 2 med människofigur. 27 skepp är enkellinjiga, 16 är dubbellinjiga och 13 är helt uthuggna. Av de enkellinjiga skeppen har 1 spiralstävar, 6 djurhuvudformade stävar, 3 inåtvända stävar, 1 har stävar som avslutas med en ring 8 cm diam, 1 har en stäv som avslutas med 3 korta linjer, 3 har spiralstävar varav en är inåtvänd. 17 av de enkellinjiga skeppen har bemanningsstreck. Av de dubbellinjiga skeppen är 7 med spant, 2 har djurhuvudformade stävar, 7 har inåtvända stävar, 1 skepp (160 cm) har 2 inåtvända spiralstävar, 1 stäv avslutas med en skålgrop. 6 av dessa skepp har en stabilisator i aktern. Ett av skeppen har en människofigur 19 cm h och 1 skepp har en grenliknande figur. Ett skepp syns vara sammanhugget med antingen en skålgrop eller en människofigur. 8 av dessa skepp har bemanningsstreck. Av de helt uthuggna skeppen har 5 inåtvända stävar, 1 har spiralstävar, 2 har djurhuvudformade stävar och 1 har en djurhuvudformad stäv samt en spiralstäv. 10 av dessa skepp har bemanningsstreck. En del skepp är skadade genom avflagning. Människofigurerna är 15-58 cm h, varav 2 med rund kropp, därav 1 med cirkelkors med 5 ekrar, utan ben - mycket vittrad. 1 av människofigurerna står på ett litet skepp. Den står i adorantställning och har 3 fingrar på var hand (mycket vittrad) samt ett svärd och två små cirklar bredvid huvudet. 1 av figurerna är till största delen bortvittrad, men armarna med 3 fingrar på var hand finns kvar. Armarna är 20 resp 22 cm l. 2 av människofigurerna på nedersta delen av ristningsytan står i adorant ställning. Den största (58 cm) har 5 fingrar på var hand. Den mindre (49 cm) har 3 fingrar på var hand samt svärd och fallos. Djurfigurerna är 10-24 cm l, de flesta fyrbenta med svans, varav en med ovanligt stora öron. Skålgroparna är 2 - 8 cm diam. 8 skålgropar (2 cm diam) formar en rosett, 3 formar ett kluster. Cirkelfiguren är 14 cm diam med en skålgrop (8 cm diam) i centrum. Mycket vittrad med exfoliering över hela hällytan. Lätt skrovlig ytstruktur. Vertikala, horisontala och diagonala sprickor. Rödbruna utfällningar. Vid dokumentationstillfället 2011-07-29 fanns bikupor i närheten av hällytan, som användes som körväg till bikuporna. (RAÄ dnr 3.4.2-1885-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 9x4,6 m (N-S), bestående av 51 skepp, 6 människofigurer, 11 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, några otydbara figurer samt ca 81 älvkvarnar. Av skeppen är det största 3,4 m l, djupt hugget och mycket tydligt. De övriga skeppen är 20-85 cm l. Det största skeppet är skadat genom avflagning. Människofigurerna är 18-63 cm h. Djurfigurerna är 15-30 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Hällen är delvis starkt vittrad så att flera av figurerna framträder mycket otydligt. Ristningen belägen på svagt 15 graders S-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) För ytterligare beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogskant mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNV om åkerkant. Hällen går ända ned till åkerkanten."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685314
Longitud: 11.330434
Lämnings-ID: L1968:7500
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 65:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7500