Hällristning L1968:7442 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.5x1.2 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 obestämbar figur, 3 människofigurer samt 35 älvkvarnar.Av skeppen är det tydligaste, beläget överst på hällen, 68 cm l.Den egendomliga och obestämbara figuren utgörs av en cirkel, i vilket en djurfigur (?) och en älvkvarn finns, från vilken ett närmast rektangulärt utskott utgår mot SV. Från detta utskott utgår en icke helt sluten oval mot SÖ och från detta utgår ett pilliknande utskott mot SV samt ett knoppliknande utskott mot SÖ.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam, 0.2-2.0 cm dj.Ristningen belägen på 5-10 graders SÖ-sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2.5 m NÖ om ägogräns i form av gärdesgård i SÖ-NV riktning. 9 m NV om avrundat åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.70718
Longitud: 11.322653
Lämnings-ID: L1968:7442
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 95:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7442