Hällristning L1968:7255 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 12x2 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningar, redovisade på separata undernummer.Hällristning, ca 3.4x1.25 m (NÖ-SV), bestående av 15 skepp, 2 djurfigurer, 1 människofigur, några obestämbara figurer samt ett 15-tal älvkvarnar.Det största skeppet, 130 cm l, är starkt skadat. De övriga är 20-30 cm l. Flera av dem är skadade.Ristningen belägen på SV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.På samma häll, längre mot NV ärHällristning, bestående av 5 skepp, 5 streck och 20 älvkvarnar.Skeppen är 14-28 cm l.Strecken är 1-7 cm l.Älvkvarnarna är 3.5-7 cm diam och 0.2-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om NV hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.687058
Longitud: 11.33562
Lämnings-ID: L1968:7255
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 49:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7255