Hällristning L1968:7199 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7199 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7199 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,8x2,5 m (NÖ-SV), bestående av 28 skepp, 10 människofigurer, 7 djurfigurer, 2 hjulfigurer, 1 fotsula, 7 obestämbara figurer, 34 skålgropar och 3 moderna ristningar. Skeppsfigurer, 11-144 cm, varav 18 helt uthuggna, 1 dubbellinjigt samt 8 enkellinjiga. 19 skepp har bemanningsstreck (1-29 stycken). De flesta skepp har inåtvända stävar, 5 har utåtvända stävar. På ett av skeppen står en behornad människofigur som håller en trädliknande figur i handen. På skeppet med 29 bemanningsstreck är 4 av de lurlinjiga. Människofigurer, 20-68 cm, varav 5 falliska och 1 kvinna (del av brudpar). Två av dem har en yxa varav en står bakom brudparet. Två av människofigurerna har en mask. En står på ett mindre skepp och är behornad. Den håller en trädliknade figur i handen. En människofigur, 68 x 57 cm, är placerad liggande. En människofigur (64 cm) står över ett djur och en skeppslinje. Den bär en mask och har 5 fingrar på varje hand. 7 djurfigurer, 15-34 cm, varav 5 har 4 ben, 1 har 3 ben och 1 har 2 ben och 5 har svans. Djuret med 2 ben har horn och är falliskt. Ett av djuren utgör en del av en copulationsscen med en fallisk, armlös människofigur. Ett av djuren står nara brudparet och kan eventuellt utgöra en del av scenen. Hjulfigurerna är 11 respektive 16 cm diam och samtliga har en skålgrop i centrum som är 2 resp 4 cm diam. Fotsula, 21x8 cm, helt uthuggen. Obestämbara figuren består av linjer. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,2 - 0,5 cm dj. På ytan finns 3 moderna ristningar bestående av teksten ATA och 99 samt ett skeppsliknande figur. Ristningen är delad i 2 grupper med ca 1,35 m i mellanrum. De flesta figurerna är tydlig men grunt huggen. (RAÄ dnr 3.4.2-2664-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, 9x2 m (NV-SÖ) bestående av 13 skepp, 6 människofigurer, 5 fyrfotadjur, 1 ring med älvkvarn i centrum, 2 starkt greniga och svårtolkade figurer, fler otydliga figurer samt 21 älvkvarnar. Skeppen är 18-145 cm l. De är enkellinjiga eller helt uthuggna. Det största har ca 30 bemanningsstreck av vilka 3 fortsätter uppåt i en till höger böjd kroklinje. Människofigurerna är 15-45 cm l. 3 av dem bildar ett brudpar med bakomstående yxbärare. En man kopulerar med det största av fyrfotadjuren. Dessa är 15-33 cm l. Ringen, är 18 cm diam och har en älvkvarn i mitten och är sammankopplad med ett av skeppen. Älvkvarnarna är spridda. Ristningen är delad i 2 grupper med ca 1,35 m l mellanrum.Tydlig men grund huggning. På hällen finns en modern huggning. (1913)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Något NÖ-sluttande häll. Betesmark invid gammal gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NV om gammal ladugårds NV hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.704593
Longitud: 11.349887
Lämnings-ID: L1968:7199
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 160:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/48fd1769-f68c-4ec6-9757-7541f846f6c0