Hällristning L1968:7197 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 3,72x3,87 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 1 cirkelfigur, 279 skålgropar och 3 streckfigurer. Skeppen är 37-39 cm l varav 1 enkellinjigt med 8 bemanningsstreck och 1 dubbellinjigt med 6 bemanningsstreck. Sistnämnda ligger intill skålgropsformationen. Cirkelfiguren är 29 cm diam och ligger 80 cm S om skålgropslinjen överst på hällen. Cirkelfiguren har ett streck ovan och ett streck nedan. Total storlek 54 cm. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,4-1,3 cm dj. I hällens SÖ del finns en stor skålgropsformation där skålgroparna är grupperade i 3 fyrkanter, de övriga är synligen obestämt grupperade, några ligger i kanten av en exfoliering. 27 skålgropar ligger i NÖ delen av hällen. Hällen något vittrad, fläckvis exfoliering, bompartier i nedre delen av hällen. Ytstrukturen är slät (sliten) till lätt skrovlig. Isräfflor över hela ytan samt svarta och rödbruna utfällningar. (RAÄ dnr 3.4.2-1884-2017) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.2x1.8 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, och 92 älvkvarnar.Skeppet är 39 cm l.De större älvkvarnarna, av vilka en är osäker, är 4.5-6.5 cm diamoch 0.5-1.0 cm dj. De övriga är i allmänhet påfallande små och grunda, 1.5-3.5 cm diam och 0.2-0.7 cm dj. Av dessa är tre större ochligger separat. De övriga är samlade i grupper. 25 av dem är samlade i en grupp om fem rader.Ristningen belägen på VSV-sluttande berg i vattenöversilat område.Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,2 m Ö om gärdsgården som markerar gränsen mellan Tegneby och Litsleby, intill fastigheten Tegneby 2:2 Smedtorpet. På ÖSÖ del av hällen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688025
Longitud: 11.327312
Lämnings-ID: L1968:7197
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7197