Hällristning L1968:7192 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 7,0 x 3,55 m Ö-V, bestående av 21 skepp, 9 människofigurer, 8 djurfigurer, 5 cirkelfigurer, 1 ramfigur, 82 skålgropar samt 12 otydbara figurer. Skepp, 13-78 cm l, varav 12 enkellinjiga, 2 dubbellinjiga samt 7 helt uthugget. 15 av skeppen har inåtvända stävar varav 11 har kölförlängning. På 2 av skeppen är stävarna utåtvända med hästhuvudliknande avslutning. 16 av skeppen har 1-20 bemanningsstreck. På 3 av dem är 1 bemanningsstrecken lurformigt. Av de dubbellinjiga skeppen har 1 ett spant mellan köl och reling. Det andra skeppet är bara hugget till hälften, utan spår av fler huggningar. 1 av de enkellinjiga skeppen har något som liknar en styråra i akter, samt två bemanningsstreck som är sammanbunda. 1 av de enkellinjiga skeppen är sammanhugget med 1 djur. 1 skepp har en T-formig stäv och 1 skepp är överhugget av 1 människofigur. Av de helt uthuggna skeppen är 1 ofullständigt, 2 har en skålgrop i stäven. På ett av de helt uthuggna skeppen (13 bemanningsstreck) är köl och reling förbundna med ett streck. Den har en lurlinje samt spår (prickhuggning) av en andra lurlinje. Människofigurer, 20-74 cm, varav 2 enkellinjiga och 7 helt uthuggna. Av de enkellinjiga människofigurerna är 1 linjeformig utan armar och med en skålgrop som huvud. Den andra (74 cm) har rund kropp som består av 2 cirklar med några svaga förbindungsstreck. Denna är möjligen fallisk, har mask, svärd med doppsko, och 1 arm nedåtvänd med 3 fingrar. Huvudet kan ev vara bifogat i senare tid. Av de helt uthuggna människofigurerna har 3 rund kropp och 3 fyrkantig kropp. De med rund kropp är utan armar, 1 av dem har båge och kan vara huggen över en linje. 1 är fallisk och har en v-formig huggningsspår vid huvudet. 1 av människofigurerna med fyrkantiga kropp har 1 arm och 2 ben varav ett slutar av med en skålgrop i stället för fot, 1 har 2 korta armar varav en slutar av med en skålgrop, och 1 står i adorantställning (40 cm). Denna har 5 fingrar på varje arm, stora vader, bär mask och har 1 skålgrop 6 cm i diam i kroppen. 1 av de helt uthuggen människofigurerna har pil och båge samt förbindungslinje mellan benen. Den är huggen över 1 litet skepp. Djurfigurer 12-37 cm, varav 4 är linjeformiga och 4 helt uthuggna. 3 av de linjeformiga djurfiguren har 2 ben, varav 2 har svans. 1 av dessa har 2 öron och öppet gap, de andra 2 har 1 öra. Samtliga kan vara hästar. 1 av de linjeformiga djuren har 4 ben varav 3 är sammanbundna genom en horisontal linje. Denna figur har även svans och ovanligt långt huvud. Av de helt uthuggna djuren är 1 falliskt, med 4 ben, 1 öra och svans. 2 djur har 4 ben varav 1 med svans och 2 öron. 1 av de med 4 ben har ovanliga öron. 1 av djurfigurerna är fragmentariskt pga ett bomparti. Det har 2 öron och 2 ben. Cirklar 8-18 cm i diam, samtliga med 1 skålgrop i centrum, varav 3 är koncentriska med en, två resp tre cirklar. 1 cirkelfigur har en vertikal linje av 25 cm samt en vertikal linje av 2 cm. Den figur kan ev vara en solsymbol på stativ. 1 av de koncentriska cirklar är fragmentarisk pga vittring. Brevid den fanns spår av ännu en koncentrisk cirkel vid nattbelysning. Ramfiguren är 44,5 x 28 cm, med 1 skålgrop i en av linjerna. En del av ramfiguren kan ev vara 2 fotsulor som är sammanbundna med linjer. Skålgroparna är 1,5 - 7,2 cm i diam, 0,3 - 1,0 cm dj. I 3 fall är tre resp fyra av de sammanbundna genom en linje. I V delen ligger en koncentration av 12 skålgropar. De otydbara figurer utgörs av 9 linjer, 4-27 cm, varav 2 är spiralformiga och 1 ev kan vara en skeppslinje. 1 av de otydbara figurerna liknar en djurfigur, samt 1 trädliknande figur. Ristningen var framgrävd vid dokumentationstillfälle och återtäcktes i augusti 2010. (RAÄ dnr 3.4.2-2885-2014)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nästan plan häll. Tomtmark (gårdsplan)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m SSV om RAÄ-nr 160 och 10 m NÖ om gammal husgrund."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.704285
Longitud: 11.349802
Lämnings-ID: L1968:7192
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 161:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7192