Hällristning L1968:7155 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,2x4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 4 djurfigurer, några otydbara figurer samt 38 älvkvarnar. Skeppen är 38-60 cm l, varav det största är dubbellinjigt, Människofigurerna är 18-36 cm h och enkelt huggna, varav den större är liggande. Djurfigurerna, som är 33-40 cm l, föreställer troligen hästar. Tre av dem har små "pucklar" på ryggen, vilket skulle kunna symbolisera ryttare (jämför med bemanningsstreck på skeppsfigurer). Älvkvarnarna är 2-5,5 cm i diam och 0,1-0,5 cm dj. 6 bildar en rad och 9 en annan rad. Ristningsytan belägen på 15-20 grader sluttande häll, mellan två vattenrännor. Hällen var mosstäckt och rengjordes. En stolpe i stag finns på hällens N del. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5x1.0 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, några otydbara figurer samt 22 älvkvarnar. Skeppen är 38-60 cm l, 1 skarpt huggen människofigur, är skarpt huggen och 19 cm h. Älvkvarnarna är 3-5.5 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. Fyra bildar en rad och nio en annan rad. 2 m NNÖ härom, vid bergets fot är ännu 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.3 cm dj. Ristningsytan belägen på 15-20 grader sluttande häll, mellan två vattenrännor. Hällen var mosstäckt och rengjordes. En stolpe i stag finns på hällens N del."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande, buktig och skrovlig häll av berg. Ängsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NNÖ om stengärdesgård och 5 m Ö om grindhål i stengärdesgård vid väg. 14 m ÖSÖ om RAÄ-nr 33:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691113
Longitud: 11.339923
Lämnings-ID: L1968:7155
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7155