Hällristning L1967:3887 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 8 x 4.2 m (N-S), bestående av 1 skepp samt ytterligare ett 10-tal fragmentariska skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 3 fotsulor, 1 vagnsfigur samt ca 30 älvkvarnar.Skeppet, 40 cm l, beläget på övre delen, har uppsvängda stävar (styråra?) samt är enkellinjigt med 10 bemanningsstreck. De fragmentariska skeppen är i regel enkellinjiga och 10-50 cm l.Människofiguren, 25 cm h, belägen överst på hällen, har upplyfta armar (adorant).Djurfiguren, 25 cm l, utgörs av en oxe (i NV delen), som har långa, svängda horn.Fotsulorna, 18-26 cm l, av vilka en belägen omedelbart under adoranten i N och de övriga två 1.5 m SV, har tvärslå och är kanthuggna. De två större i par (ÖSÖ).Vagnsfiguren, 49 x 43 cm (N-S), belägen på övre delens mellersta parti, är tvåhjulig med korg och tistelstång. Den drages av två fyrbenta djur med svans, förbundna med hjulen via tömmar (?). Den ärhelt uthuggen förutom vagnskorgen och det vänstra hjulet. Den högra dragaren är förbunden åt höger med ytterligare en djurliknande figur. Lutar 10 grader åt S.Figurerna är samlade inom en 2.3 x 2 m st yta i hällens övre del.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. De förekommer dels spridda inom denna yta, dels i en tydlig vattenränna (nu torr) i hällens V del.7 m NÖ om 1, på högre belägen häll är2) Älvkvarnsförekomst, 0.5 x 0.5 m (N-S), bestående av minst 7 älvkvarnar. Dessa är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj. Fyra av dem är förbundna med 1 cm l, raka linjer till en mot SÖ öppen rektangel. Tvåav de övriga är huggna i en spricka. 1 m NV är ytterligare 1 osäker älvkvarn och några osäkra, fragmentariska linjer. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mjukt böljande, slipade S sluttande hällar, vid foten av stort röjningsområde. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 N om landsväg vid en punkt mitt emot enbuske på andra sidan omsamma landsväg, synlig på fotobilden."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.722545
Longitud: 11.379648
Lämnings-ID: L1967:3887
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 840:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3887